Copyright Alles voor je Huwelijk , www.allesvoorjehuwelijk.nl

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Alles voor je Huwelijk en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is daarom ook niet toegestaan om te worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alles voor je Huwelijk . Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van Alles voor je Huwelijk wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Op alle webpaginas van Alles voor je Huwelijk, www.allesvoorjehuwelijk.nl is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alles voor je Huwelijk , inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpaginas van www.allesvoorjehuwelijk.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.